Exhibition

‘Secondary Archive: Women Artists in War’ – Exhibition at Galeria Labirynt

The “Secondary Archive: Women Artists in War” exhibition’s opening takes place on Saturday, May 18, at 7:00 p.m. at Galeria Labirynt.

 

The exhibition sheds new light on the art of women who, amidst the backdrop of war, transmute their experiences into a universal and timeless artistic language. It brings together diverse perspectives, encompassing female artists directly impacted by war and those from Poland, who encounter conflict on a distinct level. 

 

The female artists participating in the exhibition do not directly portray the war in their works. They delve into memories of home and childhood while exploring novel avenues for commemorative practices. Additionally, artists reassess their relationship with their bodies, sex, care, and the human body as an object of war.

 

Within the exhibition, Polish female artists, grappling with similar themes of home, body, and land, engage in a dialogue with their Ukrainian counterparts. This exchange unveils deeper connections between Ukrainian and Polish cultures and underscores the tendency in Eastern European art to confront sensitive topics and foster a discourse on collective female solidarity.

 

The exhibition is part of the ongoing Ukrainian edition of the Secondary Archive project. This project aims to research and archive the art of predominantly Central and Eastern European women, spanning from World War II to the present. On March 15, 2024, fifteen Ukrainian women artists predominantly working with experiences of the full-scale Russian invasion joined the platform. 

Exhibition opening: 18/05/2024 (Saturday), 7:00 p.m.

Where: Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin

Exhibition on display: until 18/08/2024 (Tue.–Sun., 12:00–7:00 p.m.)

 

UA artists: Katya Buchatska, Katya Libkind, Lucy Ivanova, Olha Marusyn, Anna Ivchenko, Inga Levi, Daria Molokoiedova, Marharyta Polovinko, Dasha Chechushkova, Olia Yeriemieieva, Sana Shahmuradova Tanska, Yuliia Danylevska, Kateryna Aliinyk, Viktoriia Rozentsveih, Karina Synytsia

PL Artists: Magdalena Franczak, Katarzyna Kozyra, Małgorzata Pawlak, Ewa Zarzycka, Marta Zgierska

 

Curatorial team: Alya Segal, Waldemar Tatarczuk

Partners: Artsvit Gallery, Galeria Labirynt, Katarzyna Kozyra Foundation 

 

The project “Secondary Archive. Women Artists in War” is supported by the European Union as part of the House of Europe programme.

____________________________________________________________________________________

“Secondary Archive: Художниці у війні” – виставка в галереї Лабіринт

 

Відкриття виставки «Secondary Archive: Художниці у війніr» відбудеться у суботу, 18 травня, о 19:00 в галереї Лабіринт, Люблін.

 

Виставка проливає нове світло на мистецтво жінок, які на тлі російсько-української війни перетворюють свій досвід на універсальну та позачасову мистецьку мову. Вона поєднує різноманітні точки зору: українських художниць, що безпосередньо постраждали від війни, та мисткинь із Польщі, які переживають її на іншому рівні.

 

Художниці, які беруть участь у виставці, не зображують у своїх роботах війну напряму. Вони занурюються в спогади про дім і дитинство, тим самим досліджуючи нові шляхи для пам’ятних практик. Крім того, мисткині переосмислюють стосунки з власним тілом, тіло як суб’єкт війни, стать, турботу.

 

У межах виставки в діалог з українськими художницями вступають мисткині з Польщі, які працюють зі спорідненими темами: дім, тіло, земля. Завдяки цьому ми прослідковуємо глибші звʼязки між українською та польською культурою, тенденції в східноєвропейському мистецтві у роботі з чутливими темами та говоримо про загальну жіночу солідарність.

 

Виставка є частиною другої української едиції проєкту Secondary Archive. Цей проєкт, ініційований Фондом Катажини Козири, має на меті досліджувати та архівувати жіноче мистецтво, переважно Центральної та Східної Європи, що охоплює період від Другої світової війни до сьогодення. Архів, доступний на сайті secondaryarchive.org, складається з висловлювань мисткинь – прихованих сторінок біографій і творчих практик, часто маргіналізованих, забутих, занедбаних або маловідомих широкій публіці. 15 березня 2024 року до платформи приєдналися 15 українських мисткинь, які працюють переважно з досвідом повномасштабного вторгнення Російської федерації. 

 

Відкриття виставки: 18.05.2024 (субота), 19:00. 

Де: галерея Лабіринт, вул. Кс. Попелушки 5 (ul. Ks. J. Popiełuszki 5), Люблін 

Виставка триватиме до 18.08.2024 (вт.–нд., 12:00–19:00)

 

Мисткині з України: Катя Бучацька, Катя Лібкінд, Люся Іванова, Ольга Марусин, Анна Івченко, Інга Леві, Дар’я Молокоєдова, Маргарита Половінко, Даша Чечушкова, Оля Єрємєєва, Сана Шахмурадова-Танська, Юлія Данилевська, Катерина Алійник, Вікторія Розенцвейг, Каріна Синиця

Мисткині з Польщі: Magdalena Franczak, Katarzyna Kozyra, Małgorzata Pawlak, Ewa Zarzycka, Marta Zgierska

 

Кураторський колектив: Аля Сєгал, Waldemar Tatarczuk

Партнери: галерея Артсвіт, Galeria Labirynt, Katarzyna Kozyra Foundation

 

Проєкт «Secondary Archive. Художниці у війні» реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах програми програми House of Europe.